تنور گازی سرآشپز (متوسط)

فر گازی سرآشپز (متوسط 50*47)